Kategorie
Ranking
RSS
Programy

Statystyki
Użytkowników:
Zarejestrowanych wczoraj:
Zarejestrowanych dzisiaj:
Torrentów:
Dodanych wczoraj:
Dodanych dzisiaj:
Warezów:
Dodanych wczoraj:
Dodanych dzisiaj:
135,310
49
19
144,606
66
48
11,889
52
15
Ostatnie 30
Popularne
w Styczniu
Przeglądaj
<< Poprzednia      Następna >>
1 - 50 | 51 - 100 | 101 - 150 | ... | 1901 - 1950 | 1951 - 2000 | 2001 - 2037
Gatunki
Show/Hide [Pokaż/Ukryj]
Po kliknięciu ”Pokaż/Ukryj” możesz wyszukać pozycję z wybranymi gatunkami
(Pamiętaj że np. filmy mogą mieć więcej niż jeden gatunek)

Wybrane gatunki z kategorii: Programy

Narzędziowe (2037),
==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Mafia1979
Data dodania:
2021-01-21 17:25:20
Rozmiar: 8.17 MB
Seedów: 76
Peerów: 9
Pobrano: 131 razy

Komentarze: 0


...( Opis )...

AdwCleaner to darmowy program, który wyszukuje i usuwa oprogramowanie reklamowe w przeglądarce internetowej, pasek narzędzi, potencjalnie niechciane oprogramowanie (PUP) i narzędzia porywacza z komputera. Z AdwCleaner, można łatwo usunąć wiele z tych typów programów do cichej pracy na komputerze i online. Usuwanie
brzydkie paski narzędzi, wtyczki przeglądarki zainstalowane z lub bez twojej zgody, a także programy do wyświetlania reklam śmieci i porywacza narzędzia rekonfiguracji strony głównej przeglądarki, może
być dość trudne zadanie, zwłaszcza gdy nie masz wygodne i skuteczne narzędzie pod ręką.


AdwCleaner jest specjalnie zaprojektowany, aby pomóc użytkownikom pozbyć
się tego typu złośliwego i niechcianego oprogramowania. Aplikacja charakteryzuje się niewielkim rozmiarem i użytecznością. AdwCleaner może być uruchamiany z absolutnie dowolnego nośnika danych, w tym przenośnego, ponieważ program nie wymaga instalacji. Po uruchomieniu narzędzie automatycznie sp
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: kamilamalek
Data dodania:
2021-01-21 05:11:41
Rozmiar: 5.29 MB
Seedów: 8
Peerów: 2
Pobrano: 133 razy

Komentarze: 0


...( Info )...

li­cen­cja: Peł­na wer­sja
ję­zyk: pol­ski
sys­tem: Win­dows 7, 8, 10
www: www.so­ftor­bits.com

...( Opis )...

Peł­na wer­sja pro­gra­mu do odzy­ski­wa­nia ska­so­wa­nych pli­ków z prze­no­śnych no­śni­ków da­nych, ta­kich jak pen­dri­ve czy kar­ta pa­mię­ci (m.in. SD, SDHC, SDXC, Com­pact Flash, SONY Me­mo­ry Stick, xD, MMC), z li­cen­cją o war­to­ści 115 zł. Flash Dri­ve Re­co­ve­ry przy­wra­ca da­ne tak­że z uszko­dzo­nych no­śni­ków, sfor­ma­to­wa­nych oraz utra­co­ne w wy­ni­ku awa­rii czy ata­ku wi­ru­sów. Pro­gram mo­że odzy­skać wszyst­kie ro­dza­je usu­nię­tych pli­ków, wy­świe­tla pod­gląd ska­so­wa­nych zdjęć (ob­słu­gu­je for­mat JPG, TIF, BMP, PNG, RAW i in­ne), jest rów­nież w sta­nie odzy­skać da­ne z pa­mię­ci we­wnętrz­nej nie­któ­rych apa­ra­tów cy­fro­wych i od­twa­rza­czy mu­zy­ki podłą­czo­nych do kom­pu­te­ra przez ka­bel USB.

Pro­mo­cyj­ną li­cen­cję pro­gra­mu trze­ba ak­ty­wo­wać do koń­ca pa­ździer­ni­ka 2020.

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: kamilamalek
Data dodania:
2021-01-21 04:36:30
Rozmiar: 88.54 MB
Seedów: 7
Peerów: 1
Pobrano: 62 razy

Komentarze: 0


...( Info )...


PEŁNA WERSJA Ashampoo Backup 2021
Ashampoo Backup
li­cen­cja: Peł­na wer­sja
ję­zyk: pol­ski
sys­tem: Win­dows 7, 8, 10
www: www.asham­poo.com

...( Instalacja )...

Peł­na wer­sja pro­gra­mu do two­rze­nia ko­pii za­pa­so­wych da­nych i ich przy­wra­ca­nia, z li­cen­cją o ryn­ko­wej ce­nie 120 zł. Asham­poo Bac­kup wy­ko­nu­je ko­pie za­pa­so­we i przy­wra­ca ca­łe par­ty­cje i dys­ki w za­le­d­wie kil­ka klik­nięć, chro­niąc nas przed utra­tą da­nych spo­wo­do­wa­nych przez atak ran­som­wa­re, awa­rie sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go lub dys­ku. Pro­gram zo­stał za­pro­jek­to­wa­ny ja­ko roz­wią­za­nie „za­in­sta­luj i za­po­mnij” - kom­plet­ną ko­pię za­pa­so­wą mo­że­my wy­ko­nać w kil­ka klik­nięć, do dys­po­zy­cji ma­my też har­mo­no­gram uła­twia­ją­cy za­pla­no­wa­nie au­to­ma­tycz­ne­go wy­ko­ny­wa­nia bac­ku­pu da­nych w wy­bra­nym przez nas miej­scu - na lo­kal­nym dys­ku, w sie­ci lo­kal­nej lub dys­ku ze­wnętrz­nym. War­ta uwa­gi jest też funk­cja no
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: kamilamalek
Data dodania:
2021-01-19 07:33:58
Rozmiar: 4.85 GB
Seedów: 14
Peerów: 6
Pobrano: 190 razy

Komentarze: 0


...( Info )...

Obraz płyty Niezbędnika 5/2020 (ISO)

li­cen­cja: Peł­na wer­sja
ję­zyk: pol­ski
sys­tem: Win­dows 7, 8, 10
www: www.kom­pu­ter­swiat.pl

...( Instalacja )...

Cy­fro­wa wer­sja pły­ty DVD do­łą­czo­nej do Nie­zbęd­ni­ka 5/2020. Za­miesz­czo­ny tu plik ISO moż­na po­brać na kom­pu­ter i za­mon­to­wać w wir­tu­al­nym na­pę­dzie płyt utwo­rzo­nym na przy­kład w dar­mo­wym pro­gra­mie Vir­tu­al Clo­ne­Dri­ve, Wi­nCDEmu lub Da­emon To­ols Li­te. Moż­na go rów­nież sa­mo­dziel­nie wy­pa­lić ja­ko obraz pły­ty na czy­stej pły­cie DVD o cha­rak­te­rze dwu­war­stwo­wym (DVD9 8,5 GB) pro­gra­mem do na­gry­wa­nia płyt

....( Info )...

POBIERZ,ZAMONTUJ W WIRTUALNYM NAPEDZIE,WYPAL NA DVD, KORZYSTAJ.....

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: kamilamalek
Data dodania:
2021-01-18 20:29:38
Rozmiar: 7.16 GB
Seedów: 0
Peerów: 0
Pobrano: 148 razy

Komentarze: 0


...( Info )...


li­cen­cja: Peł­na wer­sja
ję­zyk: pol­ski
sys­tem: Win­dows 7, 8, 10
www: kom­pu­ter­swiat.pl

...( Instalacja )...

Cy­fro­wa wer­sja pły­ty z ze­sta­wem 50 naj­lep­szych, bez­płat­nych na­rzę­dzi do dys­ków twar­dych i SSD. Po po­bra­niu za­miesz­czo­ne­go tu pli­ku ISO z obra­zem pły­ty DVD moż­na za­mon­to­wać w wir­tu­al­nym na­pę­dzie DVD (wbu­do­wa­nym w Win­dows 10 lub utwo­rzo­nym w dar­mo­wym pro­gra­mie Wi­nCDEmu, Vir­tu­al Clo­ne­Dri­ve lub Da­emon To­ols Li­te) al­bo wy­pa­lić ja­ko obraz pły­ty na czy­stej pły­cie DVD (DVD Do­uble Lay­er 8,5 GB) pro­gra­mem do na­gry­wa­nia płyt.

...( Dane Techniczne )...

ROZMIAR 7,15 GB (bajtów: 7 684 052 992)

TYP PLIKU ISO OBRAZ ORGINALNEJ PLYTY

ZAMONTUJ W WIRTUALNYM NAPEDZIE NAJLEPIEJ PROGRAM ULTRAISO POZDRAWIAM

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Porter78
Data dodania:
2021-01-18 11:20:22
Rozmiar: 30.39 MB
Seedów: 0
Peerów: 53
Pobrano: 86 razy

Komentarze: 3


...( Opis )...
IObit Uninstaller to małe i praktyczne narzędzie do odinstalowywania z systemu zbędnych, nie używanych programów. W odróżnieniu od wbudowanego w Windowsie apletu charakteryzuje się dużo wyższą skutecznością działania, oferując przy tym zestaw dodatkowych funkcji przydatnych w zarządzaniu oprogramowaniem.

Program oferuje dwa tryby usuwania z systemu zbędnego oprogramowania. Pierwszy z nich, standardowy, podczas swojego działania wykorzystuje rozpowszechniany z programami domyślny instalator. Z kolei drugi, zaawansowany, przydaje się w sytuacjach kiedy oprogramowania nie da się usunąć w zwykły sposób lub kiedy praca standardowego deinstalatora zakończy się niepowodzeniem. Pozwala on tworzyć w systemie punkt przywracania, usunąć wskazane pozycje, a następnie przeskanować w poszukiwaniu pozostałości po nich zawartość rejestru Windows i dysku twardego. Dzięki IObit Uninstaller możemy odinstalowywać jedną lub wiele aplikacji jednocześnie.

W przypadku kiedy każdy z trybó
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Mafia1979
Data dodania:
2021-01-16 20:00:49
Rozmiar: 67.31 MB
Seedów: 0
Peerów: 0
Pobrano: 51 razy

Komentarze: 0


...( Opis )...

Wersja z 15.01.2021

Pakiet redystrybucyjny Visual C firmy Microsoft instaluje składniki środowiska wykonywania języka Visual C wymaganego do uruchamiania aplikacji opracowanych za pomocą programu Visual C' na komputerze bez zainstalowanego środowiska Visual C. 2005-2008-2008-2010-2012-2013-2019 Redystrybucyjny pakiet hybrydowy x86 — dla 32-bitowych systemów operacyjnych.

Obsługiwane systemy operacyjne: systemy 32-bitowe i 64-bitowe. W tej kompilacji, najnowsze, oficjalne 32-bitowe wersje pakietu redystrybucyjnego programu Microsoft Visual C 2005-2008-2010-2012-2013-2019. Ta kompilacja zawiera również wycinki MSI z poprzednich wersji pakietu redystrybucyjnego Visual C firmy Microsoft, dzięki czemu instalatorzy oprogramowania mogą instalować bez konieczności instalowania w systemie starych wersji pakietu redystrybucyjnego microsoft visual c.

Kompilacja obejmuje:

Program Microsoft Visual C++ 2005 redystrybucyjny — x86 (x64) 8.0.50727.42 False
Microsoft Visu
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Mafia1979
Data dodania:
2021-01-16 19:58:29
Rozmiar: 33.96 MB
Seedów: 8
Peerów: 7
Pobrano: 135 razy

Komentarze: 0


...( Opis )...

Najszybszy i najprostszy sposób sprawdzenia szybkości połączenia. Pobierz bezpłatną aplikację Speedtest na komputer stacjonarny z systemem Windows, aby sprawdzić połączenie internetowe za naciśnięciem jednego przycisku.Miej oko na to, jak dostawca wywiązuje się ze swoich obietnic i identyfikuj trendy, patrząc na następujące dane: - Prędkość pobierania - Prędkość transmisji - Ping - Jitter - Utrata pakietów

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Mikrus555
Data dodania:
2021-01-14 18:47:09
Rozmiar: 24.13 MB
Seedów: 4
Peerów: 2
Pobrano: 620 razy

Komentarze: 19


...( Info )...***** NIE POBIERAĆ !!! To jest tylko instrukcja instalacji. ********

***** ZAWSZE NAJNOWSZA WERSJA NA TWOIM PC,BEZ CRACKA *****

*** KLUCZE STARAM SIĘ AKTUALIZOWAĆ NA BIEŻĄCO,OBECNY DZIAŁA NA 100% ***


...( Instalacja )...

1.Pobierz ccleaner free https://www.ccleaner.com/ccleaner/download?utm_source=ub&utm_medium=ppc&utm_campaign=local

2.Zainstaluj i wybierz język instalacji. Uwaga,czytaj co instalujesz ! Tyczy się to każdego programu :wink:
3.Otwórz po pobraniu.Póki co jest to wersja free.
4.WYŁĄCZ INTERNET !!!
5.Zarejestruj poprzez wpisanie dowolnej nazwy użytkownika i wpisz TEN KLUCZ:

C2YW-5F3V-K88G-84NX-YZPC

6.AKTYWUJ.

7.Gotowe ! Możesz włączyć internet i działa na 100%. W opcjach PRYWATNOŚĆ odhaczcie wszystko. Przy ponownej aktualizacji Ccleaner, trzeba program w całości USUNĄĆ i zainstalować od nowa wpisując TEN SAM KLUCZ i postępując według kolejności instalacji tak jak jest to opisane powyżej,czyli od punktu 1. do 6.

DZIAŁ
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Porter78
Data dodania:
2021-01-14 14:11:09
Rozmiar: 20.45 MB
Seedów: 152
Peerów: 98
Pobrano: 65 razy

Komentarze: 0


...( Opis )...
Pełna wersja jednego z najlepszych programów do defragmentacji dysków (czyli optymalizowania plików w taki sposób, aby Windows miał do nich szybszy dostęp). Smart Defrag jest bezpieczny, stabilny i łatwy w użyciu.

Smart Defrag PRO 6 może nie tylko defragmentować dyski HDD, ale także zwiększać wydajność SSD. W najnowszej odsłonie udoskonalono opcję oczyszczania dysku z plików śmieci. Program pozwala defragmentować duże pliki i konsolidować wolne miejsce dzięki nowym funkcjom: Defragmentacja dużych plików i Defragmentacja wolnego miejsca. Smart Defrag PRO usprawnia działanie komputera, przyspiesza start systemu oraz działanie gier i programów. Pełna wersja pozwala na defragmentację rejestru i obszaru rozruchu. Do wszystkich funkcji mamy dostęp z głównego okna wystarczy wybrać zakładkę: Defragmentacja dysków , Defragmentacja obszaru rozruchu i Optymalizacja gry (usprawnia gry i programy na dyskach HDD).

Ważne funkcje:
-Bezpiecznie i automatycznie defragmentuje dyski
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Porter78
Data dodania:
2021-01-13 14:51:52
Rozmiar: 52.68 MB
Seedów: 147
Peerów: 1591
Pobrano: 143 razy

Komentarze: 1


...( Opis )...
CCleaner Professional to rozszerzona edycja programu CCleaner do naprawiania rejestru oraz usuwania z komputera zbędnych plików zaśmiecających system. Chodzi tu zarówno o pliki-śmieci? generowane przez programy, dane przeglądarek internetowych, jak również duplikaty dokumentów użytkownika. Względem darmowego programu, aplikacja została wzbogacona o moduł kompletnego czyszczenia, skanowania w czasie rzeczywistym, automatyczne aktualizacje oraz lepszą pomoc techniczną. Jest to bardzo przydatne narzędzie dla każdego użytkownika komputera, który ceni sobie jego maksymalną wydajność oraz prywatność (usuwanie zbędnych plików może korzystnie wpłynąć na obydwie te dziedziny).

Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze. Przed usuwaniem danych, najpierw skorzystać należy z modułu analizy, który przeanalizuje wybrane przez nas obszary systemu (możliwości jest naprawdę sporo), a następnie wyświetli informację o możliwych do usunięcia plikach. W każdej chwili, jeśli zauważymy, że na
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Mafia1979
Data dodania:
2021-01-11 12:44:36
Rozmiar: 67.29 MB
Seedów: 17
Peerów: 7
Pobrano: 48 razy

Komentarze: 0


...( Opis )...

Wersja z 10.01.2021

Pakiet redystrybucyjny Visual C firmy Microsoft instaluje składniki środowiska wykonywania języka Visual C wymaganego do uruchamiania aplikacji opracowanych za pomocą programu Visual C' na komputerze bez zainstalowanego środowiska Visual C. 2005-2008-2008-2010-2012-2013-2019 Redystrybucyjny pakiet hybrydowy x86 dla 32-bitowych systemów operacyjnych.

Obsługiwane systemy operacyjne: systemy 32-bitowe i 64-bitowe. W tej kompilacji, najnowsze, oficjalne 32-bitowe wersje pakietu redystrybucyjnego programu Microsoft Visual C 2005-2008-2010-2012-2013-2019. Ta kompilacja zawiera również wycinki MSI z poprzednich wersji pakietu redystrybucyjnego Visual C firmy Microsoft, dzięki czemu instalatorzy oprogramowania mogą instalować bez konieczności instalowania w systemie starych wersji pakietu redystrybucyjnego microsoft visual c.

Kompilacja obejmuje:

Program Microsoft Visual C++ 2005 redystrybucyjny x86 (x64) 8.0.50727.42 False
Microsoft Visual C+
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Mafia1979
Data dodania:
2021-01-08 21:48:34
Rozmiar: 67.26 MB
Seedów: 7
Peerów: 0
Pobrano: 37 razy

Komentarze: 0


...( Opis )...

Wersja z 08.01.2021

Pakiet redystrybucyjny Visual C firmy Microsoft instaluje składniki środowiska wykonywania języka Visual C wymaganego do uruchamiania aplikacji opracowanych za pomocą programu Visual C' na komputerze bez zainstalowanego środowiska Visual C. 2005-2008-2008-2010-2012-2013-2019 Redystrybucyjny pakiet hybrydowy x86 — dla 32-bitowych systemów operacyjnych.

Obsługiwane systemy operacyjne: systemy 32-bitowe i 64-bitowe. W tej kompilacji, najnowsze, oficjalne 32-bitowe wersje pakietu redystrybucyjnego programu Microsoft Visual C 2005-2008-2010-2012-2013-2019. Ta kompilacja zawiera również wycinki MSI z poprzednich wersji pakietu redystrybucyjnego Visual C firmy Microsoft, dzięki czemu instalatorzy oprogramowania mogą instalować bez konieczności instalowania w systemie starych wersji pakietu redystrybucyjnego microsoft visual c.

Kompilacja obejmuje:

Program Microsoft Visual C++ 2005 redystrybucyjny — x86 (x64) 8.0.50727.42 False
Microsoft Visu
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Mafia1979
Data dodania:
2021-01-06 13:31:30
Rozmiar: 25.56 MB
Seedów: 39
Peerów: 32
Pobrano: 195 razy

Komentarze: 0


...( Opis )...

Aktualizowanie sterowników jest zwykle pierwszym krokiem w celu uniknięcia awarii sprzętu, niestabilności systemu i ukrytych luk w zabezpieczeniach. Regularne aktualizowanie sterowników jest również skutecznym sposobem na zwiększenie ogólnej wydajności komputera i maksymalizację wrażeń z gry. Chociaż proces ten może być ryzykowne i frustrujące, jeśli odbywa się ręcznie. Driver Booster PRO jest wprowadzany do pobierania i aktualizacji sterowników za pomocą jednego kliknięcia. W oparciu o bibliotekę w chmurze Driver Booster PRO zawsze może być pierwszym, który identyfikuje przestarzałe sterowniki oraz pobiera i aktualizuje sterownik z niezrównaną prędkością. Dzięki funkcji tworzenia kopii zapasowych jest to łatwe, skuteczne i wolne od ryzyka rozwiązanie, które zapewnia aktualność sterowników.

Funkcji:

Pobieranie i aktualizowanie przestarzałych sterowników za pomocą jednego kliknięcia
Zwiększ funkcjonalność sprzętu, aby uzyskać najwyższą wydajność
Specjalistyczne
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Mafia1979
Data dodania:
2021-01-02 20:29:09
Rozmiar: 52.23 MB
Seedów: 26
Peerów: 0
Pobrano: 237 razy

Komentarze: 3


...( Opis )...

Advanced SystemCare 11 PRO zapewnia zawsze włączone, zautomatyzowane narzędzie do optymalizacji komputera all-in-one. Specjalizuje się w rozwiązaniach ONE-Click do wykrywania, czyszczenia, naprawy, przyspieszenia i ostatecznie ochrony komputera. Advanced SystemCare 11 to program do konserwacji komputera, który jest niezwykle łatwy w użyciu, najlepsze na świecie narzędzie systemowe dla najwyższego zdrowia komputera! Dzięki nowej technologii systemowej, Advanced SystemCare umożliwia szybsze uruchamianie komputera. Zapewnia bardziej stabilnie i wydajniej niż w przypadku innych narzędzi systemowych.

Funkcji:

Utrzymuje komputer w najwyższej wydajności. W pełni optymalizuje system Windows, aby uzyskać najwyższą wydajność systemu i maksymalną szybkość Internetu. Przekształca komputer w komputer biznesowy, wydajną stację roboczą, centrum rozrywki, maszynę do gier lub komputer naukowy
Chroni bezpieczeństwo komputera z dodatkową ochroną. Wykrywa i analizuje środowisko za
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Mafia1979
Data dodania:
2020-12-30 18:27:12
Rozmiar: 31.66 MB
Seedów: 23
Peerów: 22
Pobrano: 129 razy

Komentarze: 0


...( Opis )...

Driver Booster Pro 8.2.0.308 Driver Booster to aplikacja, która skanuje komputer w poszukiwaniu przestarzałych sterowników.
Oprogramowanie wykrywa te, które wymagają aktualizacji i automatycznie pobiera i instaluje poprawną wersję sterowników.

Zawsze
aktualne sterowniki Aby uzyskać najlepszą możliwą wydajność i zapewnić prawidłowe działanie komputera, zalecamy, aby zawsze instalować najnowsze wersje sterowników komponentów i urządzeń.
Driver Booster skanuje zainstalowane sterowniki.

Jeśli niektóre z nich są przestarzałe, oprogramowanie zaproponuje aktualizację, a następnie pobierz pliki instalacyjne i rozpocznie aktualizację.
Ustawienia Driver Booster pozwalają zaplanować regularne skanowanie komputera (codziennie, co tydzień lub co miesiąc), aby upewnić się, że zawsze masz najnowsze sterowniki.
Aktualizacja za pomocą dwóch kliknięć Driver Booster jest bardzo łatwy w użyciu: wystarczy kliknąć na dwa przyciski: Skanowanie i aktualizacja (aktualizacja), aby z
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Porter78
Data dodania:
2020-12-30 18:08:39
Rozmiar: 30.28 MB
Seedów: 220
Peerów: 430
Pobrano: 216 razy

Komentarze: 0


...( Opis )...
Driver Booster to narzędzie do aktualizacji przestarzałych sterowników w systemie Microsoft Windows. Można nim zidentyfikować przestarzałe sterowniki i pobrać najnowszą wersję. Przed zainstalowaniem nowego sterownika tworzy punkt przywracania systemu. Zwiększa wydajność komputera poprzez uaktualnianie sterowników na bieżąco.

Nieaktualne sterowniki mogą w dużym stopniu wpływać na wydajność komputera i doprowadzić nawet do awarii systemu. Driver Booster został zaprojektowany przez firmę IObit według zaawansowanych technologii skanowania i dostosowywania sterowników tak, aby uzyskać najlepszą wydajność w grach.
Program jest stabilny, bezpieczny i łatwy w użyciu.

Wersja PRO:
- Baza danych ponad 3 500 000 sterowników !
Wykryj i aktualizuj rzadkie, niedopasowane i przestarzałe sterowniki
PC za pomocą jednego kliknięcia.
- Automatyczna i bezpieczna aktualizacja sterowników !
Aktualizuj wybrane typy sterowników automatycznie podczas
bezczynności
systemu. Poprzedni
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Porter78
Data dodania:
2020-12-29 16:45:07
Rozmiar: 16.44 MB
Seedów: 1112
Peerów: 207
Pobrano: 208 razy

Komentarze: 5


...( Opis )...
Revo Uninstaller Pro jest rozszerzonym wydaniem programu przeznaczonego do usuwania zbędnych aplikacji zainstalowanych w systemie Windows. Cechą wyróżniającą to rozwiązanie na tle konkurencji to dodatkowe funkcje wspomagające deinstalację aplikacji oraz ponadprzeciętna szybkość działania.

Te dodatkowe funkcje to m. in. możliwość usuwania zbędnych plików pojawiających się po instalacji programu, menadżer autostartu systemowego, funkcja czyszczenia historii przeglądarek, możliwość bezpowrotnego kasowania folderów, czy plików. Równie ciekawą opcją proponowaną przez producenta jest tzw. tryb łowcy pokazujący w jaki sposób odinstalować wskazaną aplikację.

Najnowsze wydanie niesie ze sobą kilka usprawnień m.in. w dziedzinie wymuszania usunięcia programu czy lepsze wsparcie dla ekranów o wysokich rozdzielczościach. Wprowadzono również menu kontekstowe pozwalające na szybsze pozbywanie się niechcianego oprogramowania.

Wersja Pro dodatkowo oferuje np. monitorowanie zmia
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Porter78
Data dodania:
2020-12-29 15:23:42
Rozmiar: 3.19 MB
Seedów: 765
Peerów: 312
Pobrano: 249 razy

Komentarze: 1


...( Opis )...
SSD Fresh to program służący do dostosowania systemu Windows do pracy z szybkimi dyskami SSD, zwykle służącymi do przechowywania partycji systemowej i posiadającymi ograniczoną liczbę możliwych dostępów do poszczególnych komórek pamięci, co skraca ich żywotność. Głównym celem SSD Fresh jest ograniczenie do minimum niepotrzebnych żądań dostępu do pamięci, co przedłuży życie naszego dysku.


Aplikacja oferuje wiele sposobów optymalizacji systemu Windows pod kątem współpracy z dyskami SSD. Wśród nich znajdziemy:
wyłączenie standardowej defragmentacji Windows, która i tak jest nieprzydatna w dyskach SSD (jako że nie ulegają one fragmentacji i każda komórka ma taki sam czas dostępu), a skraca żywotność urządzenia, a także defragmentacji plików rozruchowych,
dezaktywacja timestampów (datowników), czyli porcji informacji, w których przechowywany jest czas każdorazowego dostępu do plików na dysku twardym i których tworzenie skraca żywotność SSD,
wyłączenie wstępnego po
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Porter78
Data dodania:
2020-12-28 15:59:12
Rozmiar: 27.90 MB
Seedów: 920
Peerów: 456
Pobrano: 157 razy

Komentarze: 0


...( Opis )...
DAEMON Tools Ultra to najbogatsza funkcjonalnie edycja popularnego narzędzia do zarządzania
i obsługi obrazów płyt CD/DVD/BD. Poza podstawowymi możliwościami tworzenia, emulacji
czy konwersji obrazów pomiędzy różnymi formatami wspiera ono również obsługę obrazów VHD,
RAM-dysków oraz pozwala na kreowanie rozruchowych nośników USB.

Przy pomocy DAEMON Tools Ultra stworzymy obrazy dysków w formatach MDF/MDS, MDX, ISO
z takich nośników optycznych jak CD, DVD czy Blu-ray, skompresujemy je i zabezpieczymy hasłem,
a także zamontujemy w wirtualnym napędzie. Funkcja wirtualizacji urządzeń pozwala na stworzenie
i równoczesną obsługę nawet 32 urządzeń SCSI i 4 urządzeń IDE oraz wygodne montowanie w nich
obrazów w formatach MDX, MDS/MDF, ISO, B5T, B6T, BWT, CCD, CDI, BIN/CUE, APE/CUE, FLAC/CUE,
NRG i ISZ. Narzędzie umożliwia ponadto konwersje wszystkich obsługiwanych typów obrazów
do formatów MDF/MDS, MDX oraz ISO.

Bogata funkcjonalność oprogramowania obejmuje również
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Porter78
Data dodania:
2020-12-28 13:53:57
Rozmiar: 15.65 MB
Seedów: 818
Peerów: 251
Pobrano: 94 razy

Komentarze: 0


...( Opis )...
Pełna wersja jednego z najlepszych programów do defragmentacji dysków (czyli optymalizowania plików w taki sposób, aby Windows miał do nich szybszy dostęp). Smart Defrag jest bezpieczny, stabilny i łatwy w użyciu.

Smart Defrag PRO 6 może nie tylko defragmentować dyski HDD, ale także zwiększać wydajność SSD. W najnowszej odsłonie udoskonalono opcję oczyszczania dysku z plików śmieci. Program pozwala defragmentować duże pliki i konsolidować wolne miejsce dzięki nowym funkcjom: Defragmentacja dużych plików i Defragmentacja wolnego miejsca. Smart Defrag PRO usprawnia działanie komputera, przyspiesza start systemu oraz działanie gier i programów. Pełna wersja pozwala na defragmentację rejestru i obszaru rozruchu. Do wszystkich funkcji mamy dostęp z głównego okna wystarczy wybrać zakładkę: Defragmentacja dysków , Defragmentacja obszaru rozruchu i Optymalizacja gry (usprawnia gry i programy na dyskach HDD).

Ważne funkcje:
-Bezpiecznie i automatycznie defragmentuje dyski
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Mafia1979
Data dodania:
2020-12-25 00:06:22
Rozmiar: 25.56 MB
Seedów: 212
Peerów: 0
Pobrano: 153 razy

Komentarze: 3


...( Opis )...

Aktualizowanie sterowników jest zwykle pierwszym krokiem w celu uniknięcia awarii sprzętu, niestabilności systemu i ukrytych luk w zabezpieczeniach. Regularne aktualizowanie sterowników jest również skutecznym sposobem na zwiększenie ogólnej wydajności komputera i maksymalizację wrażeń z gry. Chociaż proces ten może być ryzykowne i frustrujące, jeśli odbywa się ręcznie. Driver Booster PRO jest wprowadzany do pobierania i aktualizacji sterowników za pomocą jednego kliknięcia. W oparciu o bibliotekę w chmurze Driver Booster PRO zawsze może być pierwszym, który identyfikuje przestarzałe sterowniki oraz pobiera i aktualizuje sterownik z niezrównaną prędkością. Dzięki funkcji tworzenia kopii zapasowych jest to łatwe, skuteczne i wolne od ryzyka rozwiązanie, które zapewnia aktualność sterowników.

Funkcji:

Pobieranie i aktualizowanie przestarzałych sterowników za pomocą jednego kliknięcia
Zwiększ funkcjonalność sprzętu, aby uzyskać najwyższą wydajność
Specjalistyczne
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Mafia1979
Data dodania:
2020-12-24 23:56:01
Rozmiar: 53.78 MB
Seedów: 151
Peerów: 11
Pobrano: 142 razy

Komentarze: 0


...( Opis )...

Advanced SystemCare 11 PRO zapewnia zawsze włączone, zautomatyzowane narzędzie do optymalizacji komputera typu wszystko w jednym. Specjalizuje się w rozwiązaniach ONE-Click do wykrywania, czyszczenia, naprawy, przyspieszania i ostatecznie ochrony komputera. Advanced SystemCare 11 to niezwykle łatwy w użyciu program do konserwacji komputera, najlepsze na świecie narzędzie systemowe zapewniające doskonałe zdrowie komputera! Dzięki nowatorskiej technologii systemowej Advanced SystemCare umożliwia szybsze działanie komputera. Zapewnia bardziej stabilną i wydajną pracę niż jakiekolwiek inne narzędzia systemowe.

Funkcja :

Zapewnia maksymalną wydajność komputera. W pełni optymalizuje system Windows pod kątem najwyższej wydajności systemu i maksymalnej szybkości Internetu. Zmienia Twój komputer w komputer biznesowy, wydajną stację roboczą, centrum rozrywki, automat do gier lub komputer do nauki
Chroni bezpieczeństwo komputera dzięki dodatkowej ochronie. Wykrywa i anali
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Mafia1979
Data dodania:
2020-12-21 21:28:47
Rozmiar: 47.81 MB
Seedów: 54
Peerów: 12
Pobrano: 89 razy

Komentarze: 0


...( Opis )...

Advanced SystemCare 11 PRO zapewnia zawsze włączone, zautomatyzowane narzędzie do optymalizacji komputera all-in-one. Specjalizuje się w rozwiązaniach ONE-Click do wykrywania, czyszczenia, naprawy, przyspieszenia i ostatecznie ochrony komputera. Advanced SystemCare 11 to program do konserwacji komputera, który jest niezwykle łatwy w użyciu, najlepsze na świecie narzędzie systemowe dla najwyższego zdrowia komputera! Dzięki nowej technologii systemowej, Advanced SystemCare umożliwia szybsze uruchamianie komputera. Zapewnia bardziej stabilnie i wydajniej niż w przypadku innych narzędzi systemowych.

Funkcji:

Utrzymuje komputer w najwyższej wydajności. W pełni optymalizuje system Windows, aby uzyskać najwyższą wydajność systemu i maksymalną szybkość Internetu. Przekształca komputer w komputer biznesowy, wydajną stację roboczą, centrum rozrywki, maszynę do gier lub komputer naukowy
Chroni bezpieczeństwo komputera z dodatkową ochroną. Wykrywa i analizuje środowisko za
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Porter78
Data dodania:
2020-12-21 16:05:33
Rozmiar: 35.79 MB
Seedów: 462
Peerów: 1281
Pobrano: 465 razy

Komentarze: 0


...( Opis )...
WinRAR to jeden z najpopularniejszych archiwizatorów dostępnych na rynku. Program zwraca swoją uwagę prostotą obsługi połączoną z dużymi możliwościami: dzięki niemu stworzymy nowe archiwa, zmodyfikujemy już istniejące, a także zabezpieczymy dane hasłem. Jeżeli archiwum ulegnie uszkodzeniu, to właśnie WinRAR będzie w stanie je naprawić.

Dzięki programowi WinRAR możemy tworzyć archiwa w formatach RAR, RAR5 (są to własnościowe algorytmy producenta), a także ZIP. Pozwala on również na wypakowywanie archiwów innego typu np. CAB, ARJ, LZH, ACE, TAR, GZip, UUE, ISO, BZIP2, Z i 7-Zip. Ogromną zaletą aplikacji jest możliwość naprawy archiwów i wykorzystywania danych naprawczych w nich zawartych. W tym przypadku niejednokrotnie radzi sobie znacznie lepiej od alternatywnych zamienników.

Archiwizator pozwala na tworzenie samorozpakowujących się archiwów SFX, możliwe jest również zaszyfrowanie plików przy pomocy algorytmu AES-256. Nowa wersja umożliwia sprawdzenie hasła archiw
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Porter78
Data dodania:
2020-12-18 12:29:33
Rozmiar: 18.71 MB
Seedów: 143
Peerów: 63
Pobrano: 153 razy

Komentarze: 2


...( Opis )...
IObit Software Updater to łatwy w użyciu program do aktualizacji wszystkich przestarzałych programów i instalowania popularnych i niezbędnych programów za pomocą jednego kliknięcia. Uwalnia to od aktualizacji przestarzałych programów pojedynczo z różnych źródeł lub stron internetowych, co pozwala zaoszczędzić dużo czasu i pracy. Tymczasem IObit Software Updater umożliwia automatyczne sprawdzanie i aktualizowanie programów w zaplanowanym czasie i automatyczne wyłączanie/ponowne uruchamianie komputera po zakończeniu aktualizacji. Poza tym IObit Software Updater oferuje dużą i szybko rozwijającą się bazę oprogramowania dla polecanych programów w różnych kategoriach: przeglądarek, zabezpieczeń, społecznościowych, multimedialnych i narzędziowych. Można łatwo i szybko zainstalować wszystkie wybrane programy bez irytujących reklam, nawet złośliwego oprogramowania. Jest to najlepszy wybór, gdy trzeba zainstalować wiele programów, zwłaszcza gdy otrzymasz nowy komputer lub po pon
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Porter78
Data dodania:
2020-12-18 00:44:18
Rozmiar: 30.49 MB
Seedów: 171
Peerów: 877
Pobrano: 275 razy

Komentarze: 0


...( Opis )...
Driver Booster to narzędzie do aktualizacji przestarzałych sterowników w systemie Microsoft Windows. Można nim zidentyfikować przestarzałe sterowniki i pobrać najnowszą wersję. Przed zainstalowaniem nowego sterownika tworzy punkt przywracania systemu. Zwiększa wydajność komputera poprzez uaktualnianie sterowników na bieżąco.

Nieaktualne sterowniki mogą w dużym stopniu wpływać na wydajność komputera i doprowadzić nawet do awarii systemu. Driver Booster został zaprojektowany przez firmę IObit według zaawansowanych technologii skanowania i dostosowywania sterowników tak, aby uzyskać najlepszą wydajność w grach.
Program jest stabilny, bezpieczny i łatwy w użyciu.

Wersja PRO:
- Baza danych ponad 3 500 000 sterowników !
Wykryj i aktualizuj rzadkie, niedopasowane i przestarzałe sterowniki
PC za pomocą jednego kliknięcia.
- Automatyczna i bezpieczna aktualizacja sterowników !
Aktualizuj wybrane typy sterowników automatycznie podczas
bezczynności
systemu. Poprzedni
[...]

»[Zobacz cały opis

==Warez==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: hirania
Data dodania:
2020-12-17 13:01:49

Komentarze: 0

Ashampoo Backup to zaawansowane rozwiązanie do wykonywania kopii zapasowych, które w żaden sposób nie wpływa na wydajność pracy na PC. Program posiada mechanizm zatrzymywania swojej pracy w przypadku, gdy wykryje, że komputer jest zajęty innymi zadaniami. Cały proces jest wznawiany, gdy system nie jest dodatkowo obciążony.

Obsługa Ashampoo Backup jest bardzo prosta, bowiem wystarczy wybrać partycję systemową, lokalizację docelową, czas wykonania i gotowe. Tworzenie backupów będzie przeprowadzane w tle.

Program wykorzystuje technologię przyrostowej kopii zapasowej, która gwarantuje aktualność danych i przyczynia się do znacznego zmniejszenia objętości na dysku. Deweloperzy zaimplementowali również mechanizm szyfrowania. Wraz z Ashampoo Backup przywrócimy nie tylko pojedyncze pliki, ale także całe systemy operacyjne.

inf:

Wyłącz antywirusa na czas instalacji
hasło fenikspl
do wypakowania użyj najnowszego winrara 6

Producent:

Ashampoo GmbH & Co. KG
https://www.ashampo
[...]

»[Zobacz cały opis

==Warez==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: hirania
Data dodania:
2020-12-16 19:55:34

Komentarze: 0

IsoBuster jest programem mającym służyć przede wszystkim do odzyskiwania danych z płyt CD i DVD oraz do kopiowania ich zawartości na dysk twardy w postaci zbioru plików lub obrazu ISO.

Obsługuje praktycznie wszystkie formaty płyt CD i DVD oraz najpopularniejsze systemy zapisu plików, oferując różnorodne metody odzyskiwania utraconych lub uszkodzonych sesji, plików i folderów. Oprócz funkcji odzyskiwania danych program pozwala także na przeglądanie obrazów płyt zapisanych we wszystkich najpopularniejszych formatach i kopiowanie zaszytych w nich plików.

Ze względu na tą ostatnią funkcjonalność IsoBuster zdobył dużą popularność nie tylko wśród narzędzi do odzyskiwania danych, w których plasuje go autor programu.

Obsługiwane formaty nośników
CD-i, VCD, SVCD, SACD, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-R, CD-RW, CD-MRW, DVD-ROM, DVCD, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+MRW, DVD+R Dual Layer, DVD-R Dual Layer, DVD+RW Dual Layer, DVD+VR, DVD+VRW, DVD-VR, DVD-VM i inne.

Obsługiwane format
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Mafia1979
Data dodania:
2020-12-11 19:53:56
Rozmiar: 67.25 MB
Seedów: 67
Peerów: 0
Pobrano: 102 razy

Komentarze: 0


...( Opis )...

Wersja z 10.12.2020

Pakiet redystrybucyjny Visual C firmy Microsoft instaluje składniki środowiska wykonywania języka Visual C wymaganego do uruchamiania aplikacji opracowanych za pomocą programu Visual C' na komputerze bez zainstalowanego środowiska Visual C. 2005-2008-2008-2010-2012-2013-2019 Redystrybucyjny pakiet hybrydowy x86 — dla 32-bitowych systemów operacyjnych.

Obsługiwane systemy operacyjne: systemy 32-bitowe i 64-bitowe. W tej kompilacji, najnowsze, oficjalne 32-bitowe wersje pakietu redystrybucyjnego programu Microsoft Visual C 2005-2008-2010-2012-2013-2019. Ta kompilacja zawiera również wycinki MSI z poprzednich wersji pakietu redystrybucyjnego Visual C firmy Microsoft, dzięki czemu instalatorzy oprogramowania mogą instalować bez konieczności instalowania w systemie starych wersji pakietu redystrybucyjnego microsoft visual c.

Kompilacja obejmuje:

Program Microsoft Visual C++ 2005 redystrybucyjny — x86 (x64) 8.0.50727.42 False
Microsoft Visu
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Mafia1979
Data dodania:
2020-12-11 19:41:41
Rozmiar: 24.80 MB
Seedów: 27
Peerów: 0
Pobrano: 220 razy

Komentarze: 0


Opis: Udostępnianie plików przez Internet za pomocą torrentów jest dość popularne i istnieje kilka dedykowanych aplikacji, które mogą ułatwić transfer plików. Takim klientem BitTorrent jest uTorrent, znany program, który plasuje się wysoko wśród swoich rówieśników.

Funkcje:

Wielokrotne jednoczesne pobieranie
Konfigurowalny harmonogram przepustowości
Globalne ograniczenie prędkości i na torrent
Szybkie wznowienie przerwanych transferów
Pobieranie RSS
Chroniony hasłem klawisz szefa
Funkcja globalnego polecenia uruchamiania na zakończeniu potoku / zmianie stanu
Proxying UDP dla SOCKS5
Funkcje prywatności serwera proxy
Ulepszona funkcja lokalizacji pobierania/przenoszenia zestawu (teraz przenosi pliki)
Pokaż dodanie okna dialogowego potoku dla ogniw magnetycznych
Dodaj opcję wstrzymania torrentów po wykryciu aktywności użytkownika na komputerze obliczeniowym
Funkcje Pro:

Strumień natychmiast • Oglądaj lub podgląd torrentów podczas pobierania, bez czekania na wypełniony
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Porter78
Data dodania:
2020-12-10 21:35:58
Rozmiar: 25.17 MB
Seedów: 585
Peerów: 148
Pobrano: 200 razy

Komentarze: 4


...( Opis )...
CCleaner Professional to rozszerzona edycja programu CCleaner do naprawiania rejestru oraz usuwania z komputera zbędnych plików zaśmiecających system. Chodzi tu zarówno o pliki-śmieci? generowane przez programy, dane przeglądarek internetowych, jak również duplikaty dokumentów użytkownika. Względem darmowego programu, aplikacja została wzbogacona o moduł kompletnego czyszczenia, skanowania w czasie rzeczywistym, automatyczne aktualizacje oraz lepszą pomoc techniczną. Jest to bardzo przydatne narzędzie dla każdego użytkownika komputera, który ceni sobie jego maksymalną wydajność oraz prywatność (usuwanie zbędnych plików może korzystnie wpłynąć na obydwie te dziedziny).

Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze. Przed usuwaniem danych, najpierw skorzystać należy z modułu analizy, który przeanalizuje wybrane przez nas obszary systemu (możliwości jest naprawdę sporo), a następnie wyświetli informację o możliwych do usunięcia plikach. W każdej chwili, jeśli zauważymy, że na
[...]

»[Zobacz cały opis

==Warez==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: hirania
Data dodania:
2020-12-09 13:29:48

Komentarze: 0

Opis:

Driver Magician to aplikacja przeznaczona do robienia kopii bezpieczeństwa sterowników. Użytkownik ma możliwość wykonania kopii wszystkich sterowników, a także tylko wybranych.

Sterowniki mogą być kopiowane do archiwum, pliku instalacyjnego lub wybranego folderu. Istnieje opcja wyszukiwania wszystkich sterowników, które nie są związane z firmą Microsoft. Można wybrać stopień kompresji jeżeli wybrany zostanie sposób kopiowania do archiwum.

Program posiada wbudowany moduł aktualizacji sterowników (opcja ta dostępna jest tylko dla posiadaczy zarejestrowanej wersji aplikacji).

info:

Wylaczyc antywirusa na czas instalacji
W razie czego serial tam gdzie zainstalowałeś/łaś program
hasło - feniks
do wypakowania użyj najnowszego winrara 6

Producent:

GoldSolution Software, Inc.
http://www.drivermagician.com/download.htm

System:
Windows:/7/8.1/10 -testowane

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Porter78
Data dodania:
2020-12-08 15:14:08
Rozmiar: 17.84 MB
Seedów: 69
Peerów: 1733
Pobrano: 127 razy

Komentarze: 0


...( Opis )...
Glary Utilities PRO to najbardziej rozbudowana wersja pakietu narzędzia do optymalizacji i naprawy systemu Windows. Aplikacja posiada w sobie wiele zaawansowanych modułów odpowiedzialnych za zwiększenie wydajności oraz stabilności działania komputera. Wśród nich znajdziemy narzędzia do oczyszczenia rejestru systemowego z błędnych wpisów, optymalizowania pamięci RAM oraz usuwania niepotrzebnych plików z dysku twardego. Program oferuje również możliwość zarządzania autostartem, menu kontekstowym i sterownikami. Program potrafi także wykrywać i blokować działanie oprogramowania, takiego jak spyware i konie trojańskie.

Glary Utilities Pro charakteryzuje się niezwykle czytelnym interfejsem graficznym (GUI) w języku polskim. Opcje tego programu do optymalizacji systemu Windows są dobrze opisane, a większość czynności dokonuje się automatycznie. Użytkownik prowadzony jest przez proces optymalizacji za pomocą kreatorów i z całą pewnością doceni fakt, że Glary Utilities Pro p
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Porter78
Data dodania:
2020-12-04 15:21:19
Rozmiar: 26.45 MB
Seedów: 362
Peerów: 136
Pobrano: 177 razy

Komentarze: 0


...( Opis )...
Driver Reviver to narzędzie do pobierania najnowszych wersji sterowników dla podzespołów wykorzystanych w naszym komputerze. Program automatycznie połączy się z niezwykle rozbudowaną bazą oprogramowania utrzymywaną przez twórców Driver Reviver, pobierze na nasze urządzenia najświeższe ich wersje oraz zainstaluje je, zapewniając stabilne i wydajne działanie komputera. W utrzymywanej przez firmę bazie znajdują się sterowniki do dysków talerzowych, dysków SSD, płyt głównych, procesorów, kart graficznych, napędów optycznych, kart sieciowych oraz innych podzespołów oferowanych przez najpopularniejsze firmy sprzedające podzespoły bazowe na naszym rynku. Ponadto program do pobierania sterowników Driver Reviver pozwala na aktualizowanie oprogramowania dysków zewnętrznych oraz innego rodzaju pamięci przenośnej USB. Wszystkie pliki pobierane za pośrednictwem tego programu są wolne przed złośliwym oprogramowaniem - twórcy skanują sterowniki w poszukiwaniu wirusów i zainfekowanych
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Porter78
Data dodania:
2020-12-01 11:46:05
Rozmiar: 6.43 MB
Seedów: 441
Peerów: 133
Pobrano: 65 razy

Komentarze: 0


...( Opis )...
Bandizip PROFESSIONAL to potężny archiwizator, który zapewnia ultraszybką prędkość przetwarzania i wygodne funkcje.Program wyposażony został w zaawansowane algorytmy kompresji ZIP oraz wsparcie dla wielordzeniowych procesorów, dzięki czemu poprzez jednoczesne wykorzystanie do tworzenia archiwów wielu wątków skraca się czas poświęcany na tę operację.

Wersja PROFESSIONAL obsługuje szereg zaawansowanych funkcji:

Kompresja plików:
-Wspierane formaty: ZIP, 7Z(lzma2), ZIPX(xz), EXE(sfx), TAR, TGZ, LZH(lh7), ISO(joliet), GZ, XZ
-Modyfikacja plików ZIP (dodawanie, usuwanie i zmiana nazw plików)
-Nawet 6 razy szybsza kompresja używając wielu rdzeni procesora
-Tworzenie zaszyfrowanych archiwów
-Wsparcie dla szyfrowania AES256
-Wsparcie dla kompresji plików większych niż 4GB
-Wsparcie dla kodowania Unicode i MBCS dla nazw plików w archiwum ZIP
-Tworzenie wieloplikowych archiwów ZIP i 7Z

Dekompresja
-Wspierane formaty: 7Z, ACE, AES, ALZ, ARJ, BH, BIN, BZ, BZ2, CAB
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Porter78
Data dodania:
2020-12-01 10:44:30
Rozmiar: 24.51 MB
Seedów: 209
Peerów: 36
Pobrano: 183 razy

Komentarze: 1


...( Opis )...
IObit Uninstaller to małe i praktyczne narzędzie do odinstalowywania z systemu zbędnych, nie używanych programów. W odróżnieniu od wbudowanego w Windowsie apletu charakteryzuje się dużo wyższą skutecznością działania, oferując przy tym zestaw dodatkowych funkcji przydatnych w zarządzaniu oprogramowaniem.

Program oferuje dwa tryby usuwania z systemu zbędnego oprogramowania. Pierwszy z nich, standardowy, podczas swojego działania wykorzystuje rozpowszechniany z programami domyślny instalator. Z kolei drugi, zaawansowany, przydaje się w sytuacjach kiedy oprogramowania nie da się usunąć w zwykły sposób lub kiedy praca standardowego deinstalatora zakończy się niepowodzeniem. Pozwala on tworzyć w systemie punkt przywracania, usunąć wskazane pozycje, a następnie przeskanować w poszukiwaniu pozostałości po nich zawartość rejestru Windows i dysku twardego. Dzięki IObit Uninstaller możemy odinstalowywać jedną lub wiele aplikacji jednocześnie.

W przypadku kiedy każdy z trybó
[...]

»[Zobacz cały opis

==Warez==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: hirania
Data dodania:
2020-11-26 16:17:04

Komentarze: 0

Zoom Player to komercyjna wersja jednego z najpopularniejszych odtwarzaczy multimedialnych.

W odróżnieniu do wersji darmowej i MAX, oferuje możliwość odszyfrowania płyt Blu-ray podczas odtwarzania (z obsługą napisów), tworzenie własnych dzwonków do urządzeń przenośnych, nieliniowe skalowanie obrazu do 4:3 i 16:9, a także obsługę formatu Flash, HTML i QuickTime.

Aplikacja posiada szereg możliwości, które poprawiają jakość odtwarzania. Eliminacja overscanu powoduje poprawę jakości wyświetlanego obrazu na ekranie TV. Wbudowany equalizer może poprawić jakość dźwięku. Kolejną zaletą jest możliwość odtwarzania niekompletnych plików, które zostały pobrane z Internetu.

inf:
Dodane wtyczki (wybór podczas instalacji)
Wyłącz antywirusa na czas instalacji
Można nakładac na poprzednia wersje
hasło f-s
do wypakowania użyj najnowszego winrara

Producent:
Inmatrix.com
http://inmatrix.com/zplayer/

windows: 7/8.1/10 <--testowane

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Porter78
Data dodania:
2020-11-24 14:14:29
Rozmiar: 24.07 MB
Seedów: 23
Peerów: 2
Pobrano: 139 razy

Komentarze: 0


...( Opis )...
IObit Uninstaller to małe i praktyczne narzędzie do odinstalowywania z systemu zbędnych, nie używanych programów. W odróżnieniu od wbudowanego w Windowsie apletu charakteryzuje się dużo wyższą skutecznością działania, oferując przy tym zestaw dodatkowych funkcji przydatnych w zarządzaniu oprogramowaniem.

Program oferuje dwa tryby usuwania z systemu zbędnego oprogramowania. Pierwszy z nich, standardowy, podczas swojego działania wykorzystuje rozpowszechniany z programami domyślny instalator. Z kolei drugi, zaawansowany, przydaje się w sytuacjach kiedy oprogramowania nie da się usunąć w zwykły sposób lub kiedy praca standardowego deinstalatora zakończy się niepowodzeniem. Pozwala on tworzyć w systemie punkt przywracania, usunąć wskazane pozycje, a następnie przeskanować w poszukiwaniu pozostałości po nich zawartość rejestru Windows i dysku twardego. Dzięki IObit Uninstaller możemy odinstalowywać jedną lub wiele aplikacji jednocześnie.

W przypadku kiedy każdy z trybó
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Porter78
Data dodania:
2020-11-24 13:30:36
Rozmiar: 30.67 MB
Seedów: 196
Peerów: 0
Pobrano: 364 razy

Komentarze: 3


...( Opis )...
Driver Booster to narzędzie do aktualizacji przestarzałych sterowników w systemie Microsoft Windows. Można nim zidentyfikować przestarzałe sterowniki i pobrać najnowszą wersję. Przed zainstalowaniem nowego sterownika tworzy punkt przywracania systemu. Zwiększa wydajność komputera poprzez uaktualnianie sterowników na bieżąco.

Nieaktualne sterowniki mogą w dużym stopniu wpływać na wydajność komputera i doprowadzić nawet do awarii systemu. Driver Booster został zaprojektowany przez firmę IObit według zaawansowanych technologii skanowania i dostosowywania sterowników tak, aby uzyskać najlepszą wydajność w grach.
Program jest stabilny, bezpieczny i łatwy w użyciu.

Wersja PRO:
- Baza danych ponad 3 500 000 sterowników !
Wykryj i aktualizuj rzadkie, niedopasowane i przestarzałe sterowniki
PC za pomocą jednego kliknięcia.
- Automatyczna i bezpieczna aktualizacja sterowników !
Aktualizuj wybrane typy sterowników automatycznie podczas
bezczynności
systemu. Poprzedni
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Mafia1979
Data dodania:
2020-11-22 21:39:29
Rozmiar: 21.58 MB
Seedów: 0
Peerów: 0
Pobrano: 184 razy

Komentarze: 0


...( Info )...


μTorrent Pro crack szybkie, łatwe i kompaktowe oprogramowanie klienta torrent windows. uTorrent pro jest dziś jednym z najpopularniejszych rozwiązań dla sieci BitTorrent.Program łączy optymalną funkcjonalność z niewielką ilością. Obsługuje pracę niezależnie od trekkerów, pozwala pobierać wiele plików naraz, ma konfigurowalną przepustowość, szybkie przywracanie przerwanych pobrań i wiele więcej.

Jeden z najlepszych uTorrent stał się wygodnym, dobrze przemyślanym, bardzo ładnym interfejsem i szybką reakcją na działania użytkownika. Obsługuje wszystkie funkcje niezbędne do pracy w sieci BitTorrent P2P.

Funkcje:
Brak reklam
Natychmiast przesyłaj strumieniowo
Wbudowany harmonogram uTorrent zarządza zadaniami;
Nowe funkcje premium
uTorrent obsługuje szyfrowanie protokołu;
Ochrona antywirusowa
uTorrent obsługuje ładowanie równoległe;
Racjonalne wykorzystanie przepustowości i pozwala na dostosowanie go;
uTorrent ma możliwość ustawienia priorytetu ruchu i dost
[...]

»[Zobacz cały opis

==Warez==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: hirania
Data dodania:
2020-11-22 16:49:09

Komentarze: 0

Wise Care 365 Pro 5.6.1.557 / PL / FULL / hirania

Wise Care 365 to zaawansowany pakiet narzędzi przeznaczony do ochrony prywatności użytkownika i optymalizacji systemu operacyjnego. Sprawdza ono cały komputer w poszukiwaniu różnych elementów, które wymagają optymalizacji lub sprawiają potencjalne problemy z bezpieczeństwem podczas korzystania z komputera.

Wise Care 365 czyści, defragmentuje i optymalizuje rejestr systemowy, a także całkowicie usuwa prywatne dane użytkownika, aby uniemożliwić ich późniejsze odzyskanie przez inne wyspecjalizowane narzędzia. Poza tym zwiększa stabilność i przyśpiesza uruchamianie systemu operacyjnego.

Znajdziemy w nim również specjalne moduły do oczyszczania dysku twardego z nieużywanych i niepotrzebnych plików oraz z wszelkich śladów aktywności użytkownika (historia przeglądanych witryn internetowych, ostatnio otwierane dokumenty itp.). Wise Care 365 defragmentuje wszystkie utworzone partycje systemowe i zarządza pamięcią operacyjną.

Oprócz t
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: hirania
Data dodania:
2020-11-22 16:27:15
Rozmiar: 17.28 MB
Seedów: 2
Peerów: 0
Pobrano: 154 razy

Komentarze: 0


Wise Care 365 to zaawansowany pakiet narzędzi przeznaczony do ochrony prywatności użytkownika i optymalizacji systemu operacyjnego. Sprawdza ono cały komputer w poszukiwaniu różnych elementów, które wymagają optymalizacji lub sprawiają potencjalne problemy z bezpieczeństwem podczas korzystania z komputera.

Wise Care 365 czyści, defragmentuje i optymalizuje rejestr systemowy, a także całkowicie usuwa prywatne dane użytkownika, aby uniemożliwić ich późniejsze odzyskanie przez inne wyspecjalizowane narzędzia. Poza tym zwiększa stabilność i przyśpiesza uruchamianie systemu operacyjnego.

Znajdziemy w nim również specjalne moduły do oczyszczania dysku twardego z nieużywanych i niepotrzebnych plików oraz z wszelkich śladów aktywności użytkownika (historia przeglądanych witryn internetowych, ostatnio otwierane dokumenty itp.). Wise Care 365 defragmentuje wszystkie utworzone partycje systemowe i zarządza pamięcią operacyjną.

Oprócz tego program został wyposażony w niezwykle przydatne n
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Porter78
Data dodania:
2020-11-22 13:11:42
Rozmiar: 51.69 MB
Seedów: 2
Peerów: 2
Pobrano: 274 razy

Komentarze: 2


...( Opis )...
Advanced SystemCare Pro 14.0.2.171 to rozbudowany program do optymalizacji Windows. Aplikacja została wyposażona w szereg najbardziej przydatnych modułów do codziennego dbania o system operacyjny, a w tym możliwość usuwania niepotrzebnych plików z dysku twardego oraz oczyszczania z błędnych wpisów rejestru Windows. Samo oczyszczanie pamięci masowej i rejestru systemowego pozytywnie wpływa na stabilność oraz wydajność pracy komputera. Oczywiście nie mogło tutaj zabraknąć modułu do przeprowadzenia defragmentacji dysku twardego i rejestru systemowego.
Oprogramowanie Advanced SystemCare Pro pozwala naprawiać uszkodzone skróty, zarządzać autostartem i sterownikami, optymalizować połączenie sieciowe i ustawienia w przeglądarkach internetowych, ochraniać przed działaniem złośliwego oprogramowania oraz kasować pliki w bezpieczny sposób bez późniejszej możliwości ich odzyskania. Dodatkowym atutem programu Advanced SystemCare Pro jest możliwość pracy w jednym z dwóch trybów: pod
[...]

»[Zobacz cały opis

==Warez==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: hirania
Data dodania:
2020-11-16 15:12:51

Komentarze: 1

opis:

Movienizer to bardzo ciekawe narzędzie służące do katalogowania naszej kolekcji filmów. Aplikacja posiada encyklopedyczne cechy, stanowiąc dobre źródło informacji o filmach, w bazie programów znajdziemy takie dane jak: gatunek, rok, kraj, czas trwania, reżyseria, obsada itd. Program posiada przejrzysty i zarazem intuicyjny interfejs, co sprawia że obsługa nie powinna być większym problemem nawet dla mniej zaawansowanego użytkownika.

inf:

Wyłącz antywirusa na czas instalacji
W razie czego serial.txt lub key.reg tam gdzie program zainstalowałes
hasło f-s
wypakować najnowszym winrarem

Producent:

Maniac Tools
www.movienizer.com

Windows:7/8.1/10

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Mafia1979
Data dodania:
2020-11-13 11:56:29
Rozmiar: 67.23 MB
Seedów: 39
Peerów: 14
Pobrano: 123 razy

Komentarze: 0


...( Info )...

Wersja z 11.11.2020


Pakiet redystrybucyjny Visual C firmy Microsoft instaluje składniki środowiska wykonywania języka Visual C wymaganego do uruchamiania aplikacji opracowanych za pomocą programu Visual C' na komputerze bez zainstalowanego środowiska Visual C. 2005-2008-2008-2010-2012-2013-2019 Redystrybucyjny pakiet hybrydowy x86 — dla 32-bitowych systemów operacyjnych.

Obsługiwane systemy operacyjne: systemy 32-bitowe i 64-bitowe. W tej kompilacji, najnowsze, oficjalne 32-bitowe wersje pakietu redystrybucyjnego programu Microsoft Visual C 2005-2008-2010-2012-2013-2019. Ta kompilacja zawiera również wycinki MSI z poprzednich wersji pakietu redystrybucyjnego Visual C firmy Microsoft, dzięki czemu instalatorzy oprogramowania mogą instalować bez konieczności instalowania w systemie starych wersji pakietu redystrybucyjnego microsoft visual c.

Kompilacja obejmuje:

Program Microsoft Visual C++ 2005 redystrybucyjny — x86 (x64) 8.0.50727.42 False
Microsoft Vis
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Porter78
Data dodania:
2020-11-10 22:46:15
Rozmiar: 30.67 MB
Seedów: 74
Peerów: 1
Pobrano: 324 razy

Komentarze: 5


...( Opis )...
Driver Booster to narzędzie do aktualizacji przestarzałych sterowników w systemie Microsoft Windows. Można nim zidentyfikować przestarzałe sterowniki i pobrać najnowszą wersję. Przed zainstalowaniem nowego sterownika tworzy punkt przywracania systemu. Zwiększa wydajność komputera poprzez uaktualnianie sterowników na bieżąco.

Nieaktualne sterowniki mogą w dużym stopniu wpływać na wydajność komputera i doprowadzić nawet do awarii systemu. Driver Booster został zaprojektowany przez firmę IObit według zaawansowanych technologii skanowania i dostosowywania sterowników tak, aby uzyskać najlepszą wydajność w grach.
Program jest stabilny, bezpieczny i łatwy w użyciu.

Wersja PRO:
- Baza danych ponad 3 500 000 sterowników !
Wykryj i aktualizuj rzadkie, niedopasowane i przestarzałe sterowniki
PC za pomocą jednego kliknięcia.
- Automatyczna i bezpieczna aktualizacja sterowników !
Aktualizuj wybrane typy sterowników automatycznie podczas
bezczynności
systemu. Poprzedni
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Porter78
Data dodania:
2020-11-10 13:07:21
Rozmiar: 36.34 MB
Seedów: 13
Peerów: 27
Pobrano: 189 razy

Komentarze: 0


...( Opis )...
CCleaner PROFESSIONAL PLUS 4-in-1 BUNDLE zawiera:
1. CCleaner Professional.
2. Defraggler Professional.
3. Recuva Professional.
4. Speccy Professional
JEDEN INSTALATOR DO WSZYSTKIEGO. MOŻEMY WYBRAĆ CO CHCEMY ZAINSTALOWAĆ.

CCleaner Professional Plus to najbardziej zaawansowana wersja programu do czyszczenia i optymalizowania systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows. Aplikacja została wzbogacona o narzędzie do defragmentacji dysków twardych oraz odzyskiwania plików.
Aplikacja pozwoli usunąć zbędne pliki z dysku użytkownika takie jak pozostałości po odinstalowanych programach, błędne klucze w rejestrze czy pliki przeglądarek internetowych. Głównymi zaletami CCleaner Professional Plus jest prosty w obsłudze interfejs użytkownika (UI) oraz możliwość zoptymalizowania działania komputera do stanu, w jakim był po świeżej instalacji systemu operacyjnego.
Wersja Professional Plus oferuje znane z CCleaner Professional funkcje kompletnego oczyszczania, monitorowa
[...]

»[Zobacz cały opis

==Torrent==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: Mafia1979
Data dodania:
2020-11-06 19:26:13
Rozmiar: 25.17 MB
Seedów: 7
Peerów: 0
Pobrano: 173 razy

Komentarze: 0


...( Info )...

μTorrent - szybki, łatwy, darmowy i kompaktowy torrent klent. Klient μTorrent, dziś, jest jednym z najbardziej popularnych rozwiązań dla sieci BitTorrent. Program łączy optymalną funkcjonalność z niewielką ilością. Obsługuje pracę niezależnie od trekkerów, pozwala pobierać wiele plików naraz, ma konfigurowalną przepustowość, szybkie przywracanie przerwanych pobrań i wiele więcej.
μTorrent - całkowicie darmowe oprogramowanie do udostępniania plików w technologii P2P w sieci wymiany plików BitTorrent. Od innych klientów uTorrent posiada mały rozkład wielkości, chociaż w dzisiejszych czasach "terabajty i gigaherc", rozmiar uTorrent, zwany jedyną i unikalną zaletą prawdopodobnie będzie zły, ale z drugiej strony jest to potwierdzenie jakości i profesjonalizmu programistów uTorrent, którzy mogą napisać "kompaktowy" kod.
Jeden z najlepszych uTorrent stał się wygodnym, dobrze przemyślanym, bardzo ładnym interfejsem i szybką reakcją na działania
użytkownika. Obsługuje wszys
[...]

»[Zobacz cały opis

==Warez==
Kategoria: Programy » Narzędziowe


Dodał: hirania
Data dodania:
2020-11-02 15:39:51

Komentarze: 0

AusLogics BoostSpeed to kompleksowe oprogramowanie do optymalizacji i naprawy systemu operacyjnego.

Przy użyciu programu BoostSpeed zwiększymy wolną przestrzeń na dysku twardym i poprawimy stabilność systemy operacyjnego. Oczyścimy rejestr systemowy, zdefragmentujemy i usuniemy śmieci z zamontowanego dysku twardego, zoptymalizujemy pamięć operacyjną, a także przyśpieszymy uruchamianie zainstalowanych usług i aplikacji.

Oprócz tego, zoptymalizujemy połączenie internetowe, zabezpieczymy komputer podczas przeglądania stron internetowych (zablokujemy reklamy, bannery i wszelkie wyskakujące okna typu pop-ups). Istnieje też możliwość doinstalowania niewielkiej aplikacji - Kaspersky Security Scan, która wykryje i usunie złośliwe oprogramowania (malware).

BoostSpeed oferuje też dostęp specjalnego narzędzia – Auslogics Uninstall Manager, za pomocą którego wyłączymy / włączymy usługi systemowe oraz usuniemy zainstalowane aplikacje i aktualizacje systemowe.

inf:

Wyłącz antywirusa n
[...]

»[Zobacz cały opis

Przeglądaj
1 - 50 | 51 - 100 | 101 - 150 | ... | 1901 - 1950 | 1951 - 2000 | 2001 - 2037
<< Poprzednia      Następna >>
NAJCZĘŚCIEJ POBIERANE